Koncerty

Koncert Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Kaliskiej 29.04.2017

Shion Minami - skrzypce   
Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Kaliskiej
Adam Klocek
- dyrygent

Sala koncertowa Urz?du Miasta
godz. 18:00

w programie:

  • Stanis??aw Moniuszko: Uwertura koncertowa „Bajka”
  • Henryk Wieniawski: II Koncert skrzypcowy d-moll?
  • Antonin Dworzak: VIII Symfonia G-dur op. 88

 


Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Kaliskiej


   Shion Minami - skrzypce


     Maestro Adam Klocek - dyrygent

ORKIESTRA SYMFONICZNA FILHARMONII KALISKIEJ
Zespó?? nagrodzony Grammy Award 2014 w kategorii Best Large Jazz Ensemble Album. Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Kaliskiej jest obecniepostrzegana przez artystów i krytyk? jako jeden z wyró??niaj?cych si? zespo??ów orkiestrowych w kraju. Od sezonu 2005/07 Filharmonia powo??a??a do ??ycia Mi?dzynarodowy Festiwal Muzyczny "Bursztynowy Szlak" - MULTIMEDIA AMBER ROAD FESTIVAL, który sta?? si? wa??nym wydarzeniem muzycznym w kraju. Filharmonia organizuje tak??e Festiwal Muzyczy Po??udniowej Wielkopolski odbywaj?cy si? latem w najpi?kniejszych zabytkowych obiektach regionu. Wcze??niej mi?dzynarodowy rozg??os orkiestra zyska??a udan? prób? pobicia rekordu Guinnesa w kategorii "koncert na najwi?kszej g???boko??ci". Koncert ten z udzia??em rosyjskiego wirtuoza skrzypiec Dimitry Vasilieva odby?? sie na g???boko??ci 600 m pod ziemi?, w kopalni soli w K??odawie (2007).

Adam Klocek - dyrygent i wiolonczelista, laureat "muzycznego Oskara" Grammy Award 2014. Od 2006 roku pe??ni fukncj? dyrektora naczelnego i artystycznego Filharmonii Kaliskiej, a od roku 2011 dyrektora artystycznego orkiestry M??oda Polska Filharmonia. W roku 2012 zosta?? dyrektorem artystycznym Filharmonii Cz?stochowskiej.Jest tak??e wyk??adowc? Akademii Muzycznej w Krakowie w stopniu doktora habilitowanego. Jako kompozytor jest autorem muzyki kameralnej, symfonicznej i filmowej. Dyrygowa?? wi?kszo??ci? orkiestr symfonicznych w Polsce w tym Sinfonia Varsovia, Polsk? Orkiestr? Kameraln?, Orkiestr? Kameraln? Filharmonii Narodowej, Orkiestr? Filharmonii Krakowskiej, Ba??tyckiej, Podlaskiej czy Wroc??awskiej. W roku 2008 Adam Klocek zosta?? uhonorowany cz??onkostwem honorowym Zwi?zku Kompozytorów Rosyjskich. W pa??dzierniku 2013 roku otrzyma?? Medal Komisji Edukacji Narodowej. W sierpniu 2014 Minister Kultury odznaczy?? artyst? Srebrnym Medalem „Gloria Artis”.

Shion Minami jest jedn? z najs??awniejszych skrzypaczek swojego pokolenia. Urodzi??a si? w Kitakyushu (Japonia). Nauk? gry na skrzypcach rozpocz???a w wieku 3 lat. Studiowa??a u boku Eisuke Shinozaki, Miki Shinozaki, Yu Nishiwada i Koichiro Harada, a obecnie kontynuuje studia w Hanowerze w Niemczech pod kierunkiem Krzysztofa W?grzyna. Jej talent muzyczny zosta?? zauwa??ony w 2005 roku podczas Mi?dzynarodowego Konkursu im. Long-Thibaud, gdzie zdoby??a drug? nagrod?.  W 2015 roku zdoby??a drug? nagrod? na Mi?dzynarodowym Konkursie Skrzypcowym im. Józefa Joachima w Hanowerze. Ponadto jest laureatk? kilku konkursów w Japonii i Europie. W marcu 2008 roku wyda??a swój debiutancki album jako pierwsza artystka nowej marki wytwórni UNIWERSAL MUSIC: UCJ Japan. Nast?pnie nagra??a p??yt? zatytuowan? "Bloom" (2010), a jej ostatni album "Fantaisie" zosta?? wydany w 2015 roku.

Bilety: 20, 18, 16, 14 z??
Karnet w I strefie na 5 wybranych koncertów: 70 z??
Sprzeda?? internetowa na biletyna.pl

Mecenas Radomskiej Orkiestry Kameralnej:

RADWAG

powrót »